Svenska Finnish Danish Norwegian Italian Deutsch Español French Dutch English


Newsletter
 
    Note: Registered customers go to: Your Account to subscribe.

    E-Mail Address:

    Your Name:
 


Fabrikanten
  


Snelzoeken
 

 

Gebruik trefwoorden om te vinden wat u zoekt.
Uitgebreid zoeken


 


Categorieen
   


Sign in
   


Beste koopjes
   


Nieuwe aanwinsten!
  Bazzill Dream Textured 6-617

Bazzill Dream Textured 6-617

€0,85
€0,42 (50%)
 


TNT
 
    TNT
 

Uksbanner
Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken, door Scrapbook Outlet Online B.V., gevestigd aan de T.T. Vasumweg 122-I, te Amsterdam Nederland.

1.2
Behoudens het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn de door de koper gehanteerde Algemene Inkoopvoorwaarden c.q. andere voorwaarden niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Scrapbook Outlet Online B.V. zijn aanvaard.

1.3
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1
In folders, advertenties en op internet worden de producten van Scrapbook Outlet Online B.V. te koop aangeboden in diverse hoeveelheden tegen een bepaalde prijs. In folders en op internet is opgenomen een opdrachtformulier, dat door de potentiële koper dient te worden ingevuld, teneinde de producten van Scrapbook Outlet Online B.V. te bestellen. De bestelling kan geschieden door het ingevulde opdrachtformulier te zenden aan Scrapbook Outlet Online B.V. per fax, per post of per e-mail, danwel het invulformulier op de website in te vullen en te verzenden. Een uitzondering op deze regel zijn de kopers die zich persoonlijk of telefonisch met Scrapbook Outlet Online B.V. in verbinding stellen om een order te plaatsen. Bij deze manier van verkoop wordt de bestelling genoteerd, herhaald en bevestigt Scrapbook Outlet Online B.V. direct de opdracht.

2.2
Zodra het opdrachtformulier of de mondelinge of telefonische bestelling is ontvangen door Scrapbook Outlet Online B.V. wordt er per e-mail/fax, indien mogelijk, een opdrachtbevestiging verstuurd aan de koper. Daarna wordt het bestelde product naar de koper verzonden.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand zodra Scrapbook Outlet Online B.V. het ingevulde en ondertekende opdrachtformulier van de koper heeft ontvangen en de opdracht aanvaardt. Een uitzondering op deze regel zijn de kopers die zich persoonlijk met Scrapbook Outlet Online B.V. in verbinding stellen (zie Art 2.1), omdat die koper geen opdrachtformulier invult

2.4
Bestellen van meerdere aantallen; daar waar een minimum aantal is aangegeven, kan alleen besteld worden in veelvouden van dit aantal. De bestelde aantallen mogen door ons, zonder voorafgaand bericht, worden gewijzigd in de minimum aantallen.

2.5
Aan alle artikelen is een produktnummer gekoppeld om electronisch te kunnen bestellen. Alle orders moeten een artikelnummer, leveranciernaam en product omschrijving bevatten om een juiste levering mogelijk te maken.

2.6
Orders worden bij voorkeur ontvangen via onze website www. scrapbookoutletonline.com of via email order@scrapbookoutletonline of via fax +31 20 3207372. Het is mogelijk een persoonlijke login code te verkrijgen via de website www.scrapbookoutletonline.com. Betreffende telefonische bestellingen, Scrapbook Outlet Online is niet aansprakelijk voor enige fouten die voortvloeien uit telefonische orders.

Artikel 3. Derden

3.1
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Scrapbook Outlet Online B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Scrapbook Outlet Online B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 4. Levertijd

4.1
Zodra de opdracht tot levering van het bestelde product is ontvangen, zal het product binnen 10 werkdagen worden verzonden. Indien echter het product niet meer in voorraad is, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om die componenten tebestellen die nodig zijn om de order compleet te maken.

4.2
De opgegeven leveringstermijn zal nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.

4.3
Retouren - alle verkopen zijn definitief. Klachten over defecten of tekorten, moeten binnen 6 werkdagen na ontvangst worden gedaan. Retouren zijn alleen mogelijk na melding aan en goedkeuring door Scrapbook Outlet Online en er geldt een retour-toeslag van 20 %. Verzendkosten komen voor rekening van de koper. Niet vooraf gemelde en goedgekeurde retouren, worden niet geaccepteerd.

Artikel 5. Prijzen

5.1
Scrapbook Outlet Online B.V. biedt haar producten aan in verschillende hoeveelheden tegen vaste prijzen, die vermeld zijn op het opdrachtformulier en de website.

5.2
Indien inkoop prijsverhogingen leiden tot een prijsverhoging van het product, is Scrapbook Outlet Online B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Betaling

6.1
Betaling door koper dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien het product door Scrapbook Outlet Online B.V. op een beurs wordt verkocht aan een koper, dient contant te worden afgerekend. Indien het product wel is geleverd, maar nog geen factuur is verzonden, zal koper de overeengekomen prijs betalen binnen 30 dagen nadat het product is geleverd.

6.2
Indien koper niet binnen de betalingstermijn het verschuldigde heeft betaald, is koper automatisch in verzuim en zal koper zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag rente verschuldigd zijn van 1% per (gedeelte van een) maand inclusief BTW, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval koper de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn. Dit laat onverlet de overige rechten van Scrapbook Outlet Online B.V.

6.3
De kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van koper indien Scrapbook Outlet Online B.V. een derde dient in te schakelen om de vordering te innen.

6.4
Betaling van een factuur strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7. Annulering

7.1
Indien koper de opdracht annuleert en/of het product weigert af te nemen, om welke reden dan ook, blijft koper gehouden tot betaling van de overeengekomen koopsom.

Artikel 8. Tussenpersonen

8.1
Opdracht tot levering van een product van Scrapbook Outlet Online B.V. door een koper, gedaan aan een derde, een tussenpersoon, binden Scrapbook Outlet Online B.V. pas nadat de opdrachten schriftelijk door Scrapbook Outlet Online B.V. zijn bevestigd.

Artikel 9. Klachten

9.1
Koper dient het geleverde product onmiddellijk na levering te keuren. Klachten over de geleverde producten dienen door de koper binnen zes werkdagen aan Scrapbook Outlet Online B.V. schriftelijk te worden gemeld.

9.2
Scrapbook Outlet Online B.V. levert gebruikelijke handelskwaliteit van haar producten. Indien koper een klacht heeft over het geleverde product met betrekking tot aantal, het gewicht, of over de factuur, dient koper binnen zes werkdagen na levering schriftelijk de klacht kenbaar te maken aan Scrapbook Outlet Online B.V. Indien koper niet tijdig een klacht voorlegt aan Scrapbook Outlet Online B.V. vervalt het klachtrecht voor koper.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
Scrapbook Outlet Online B.V. blijft eigenaar van de geleverde producten zolang koper de overeengekomen prijs van de geleverde producten niet of nog niet geheel heeft betaald.

10.2
Indien koper niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is Scrapbook Outlet Online B.V. gerechtigd de geleverde producten zonder rechterlijke tussenkomst terug te halen. Koper dient aan Scrapbook Outlet Online B.V. ongehinderde toegang te verschaffen tot de geleverde producten.

Artikel 11. Overmacht

11.1
Een tekortkoming kan Scrapbook Outlet Online B.V. niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Scrapbook Outlet Online B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scrapbook Outlet Online B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen Scrapbook Outlet Online B.V. worden daaronder begrepen.

11.2
Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Scrapbook Outlet Online B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.

11.3
Indien de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1
De aansprakelijkheid van Scrapbook Outlet Online B.V. reikt nimmer verder dan hetgeen waartoe zij op basis van de wettelijke bepalingen is verplicht. De aansprakelijkheid van Scrapbook Outlet Online B.V. tegenover de koper is te allen tijde beperkt tot die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de tekortkoming in de nakoming van Scrapbook Outlet Online B.V.

12.2
Scrapbook Outlet Online B.V. is nooit aansprakelijk voor enige indirecte (gevolg)schade van de koper, waaronder begrepen gederfde winst, verlies aan besparingen, bedrijfsschade, verlies van goodwill, verlies van orders, stilstand of vertraging in het productieproces, schade aan andere dan de geleverde producten, letselschade en schade van derden.

12.3
Indien Scrapbook Outlet Online B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4
Scrapbook Outlet Online B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Scrapbook Outlet Online B.V. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Scrapbook Outlet Online B.V. kenbaar behoorde te zijn.

12.5
De koper vrijwaart Scrapbook Outlet Online B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de koper toerekenbaar is.

12.6
Geen aansprakelijkheid van Scrapbook Outlet Online B.V. ontstaat, indien de koper de bepalingen van artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden niet in acht heeft genomen en/of Scrapbook Outlet Online B.V. niet in de gelegenheid heeft gesteld de klachten te verhelpen en/of de door de koper geleden schade te herstellen.

12.7
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1
Op alle overeenkomsten met Scrapbook Outlet Online B.V. waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse versie daarvan steeds bepalend.

13.2
Alle geschillen tussen Scrapbook Outlet Online B.V. en koper zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

13.3
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nr. 34183667 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Scrapbook Outlet Online B.V.
T.T Vasumweg 122-1,
1033SH, Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 (0)20 616 7915
Fax: +31 (0)20 320 -7372
E-mail: info@scrapbookoutletonline.com
Internet: www.scrapbookoutletonline.com

Bank: ABN-AMRO 5781 50 921 - BIC(Swift): ABNANL2A - IBAN: NL97ABNA0578150921
K.v.K.: 34183667 - BTW-nr.: NL817155478B01

Continue


Winkelwagen
 
1 x Basic Grey Alpha Pistachio acs-52
1 x Basic Grey - Tabbed (Special Dark) - ALB-1487
€7,86
 


Live Support
  Request Live Support
 


Gift Certificate
 
 

Enter your Gift Certificate Code here. Your Gift Certificate will be redeemed at checkout.
 


Aanbiedingen
  Album Kit with Project Idea

Album Kit with Project Idea
€127,10   €50,84
 


Recensie
  Geen Recensie beschikbaar  Inloggen   |    Mijn account  |  Afrekenen  |  Verzendingsinformatie  |  Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Contact
Copyright © 2017 ScrapbookOutlet
Powered by osCommerce

ARTWORK provided by Claudine Helmuth. Visit her website for more hip art for playful hearts!